ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่เพื่อ ต่อยอดโครงการ U2T for BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

                 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.50 – 10.30 น. ทีมผลิตภัณฑ์ประชุมแผนงานลงพื้นที่ต่างจังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่)  เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมุนไพรชุมชนบางมะพร้าว, ไตปลาแห้งชุมชนวัง,กาลาแมแคนดี้,ผ้าปาเต๊ะ และน้ำพริกแม่บ้านหัวแหลม) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

               ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่ บูรณาการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆจนสามารถยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนได้จริงและประสบผลสำเร็จด้วยดีสำหรับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ โครงการ U2T ในการทำงานแบบบูรณาการและเป็นรูปธรรมตลอดปี 2565 ในพื้นที่ 77 ตำบล ครอบคลุม 4 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

   กำหนดการลงพื้นที่ 2 ช่วงเวลา ดังนี้

      1) ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.66 – 3 ก.พ.66 จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี (ต.วัง อ.ท่าชนะ ) และ จ.กระบี่

      2) ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ.66 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

                สำหรับปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล มีการทำตลาดและขายสินค้าทั้ง online/offline ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว.เป็นผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

      พร้อมทั้งเตรียมพบกับ 15 ผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของตำบลต่างๆ ภายในโครงการ เร็ว ๆ นี้

จำนวนคนดู: 39