ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ ตามโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ

                  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทีมผลิตภัณฑ์ คณะทำงานโครงการ U2T for BCG ร่วมกับงานการเงินและบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมุนไพรชุมชนบางมะพร้าว, ไตปลาแห้งชุมชนวัง,กาลาแมแคนดี้,ผ้าปาเต๊ะ และน้ำพริกแม่บ้านหัวแหลม) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนในพื้นที่

        โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ 2 ช่วงเวลา ดังนี้

            1) ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.66 – 3 ก.พ.66 จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี (ต.วัง อ.ท่าชนะ ) และ จ.กระบี่

            2) ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ.66 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

          เนื่องจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่ต่อยอดจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 77 ตำบล ครอบคลุม 4 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

          ในการลงพื้นที่ตำบลเป้าหมายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าบริการของแต่ละตำบล ออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับตำบล และทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

          นอกจากนี้ มีการหารือในเรื่อง การต่อยอดโครงการ U2T for BCG เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  และตอบข้อคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

จำนวนคนดู: 27