ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนคนเก่งภาคใต้ โครงการ YSC 2023 ที่ได้รับรางวัลในการประกาศผลรอบนำเสนอผลงานภูมิภาค ภาคใต้

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) รอบนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ภาคใต้ และพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงานจาก 17 โรงเรียนทั่วภาคใต้ จำนวน 42 โครงงาน
          ในช่วงเช้า ผู้พัฒนาโครงงานร่วมนำเสนอผลงาน โดยผ่านการนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ประกอบด้วย
1.สาขาชีววิทยา                                                จำนวน 9 โครงงาน
2.สาขาเคมี                                                       จำนวน 5 โครงงาน
3.สาขาคอมพิวเตอร์                                       จำนวน 3 โครงงาน
4.สาขาวิศวกรรมศาสตร์                               จำนวน 6 โครงงาน
5.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                  จำนวน 4 โครงงาน
6.สาขาสหสาขา                                               จำนวน 2 โครงงาน
7.สาขาวัสดุศาสตร์                                         จำนวน 12 โครงงาน
8.สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์    จำนวน 1 โครงงาน

          ช่วงบ่าย พิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน ซึ่งผู้พัฒนาผลงานทั้ง 42 โครงงาน จะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท และกิจกรรมการประกาศผลรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้ ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล ตลอดจนรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภาค จำนวน 11 รางวัล  และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภาค จำนวน 12 รางวัล ดังนี้

          ทั้งนี้ ในพิธีมอบทุน และประกาศผลรางวัล ศูนย์ประสานงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ YSC และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ตลอดจน ดร.ไว ประทุมผายนักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และคุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานให้แก่น้องๆ ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงานทั้ง 42 โครงงาน  และร่วมมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 10 รางวัลดังกล่าว
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          ในนามของศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงกร YSC  ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2023 ในปีนี้ที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสามารถคว้ารางวัลเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

จำนวนคนดู: 65