ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายตำบล Thailand Community Big Data (TCD) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดกระบี่ ในโครงการ U2T for BCG

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดทำ Thailand Community Big Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)    โดยจัดให้มีการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (TCD)  รายตำบลเพิ่มเติม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566  ได้ลงเก็บข้อมูล (TCD) บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ  และ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ ในในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  – 3 กุมภาพันธ์ 2566  ลงเก็บข้อมูล (TCD)  บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลคลองท่อมเหนือ ตำบลเพหลา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม  และตำบลดินอุดม  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำกลับไปเป็นฐานข้อมูล นำมาประมวลผลและถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปพัฒนาตำบลต่อไป

จำนวนคนดู: 74