ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการประชุมทิศทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม ตอบโจทย์ SDGs และ Impact Ranking

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิชาการรับใช้สังคม และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อลงทะเบียนโครงการที่ตอบโจทย์ Sustainable development goals: SDGs ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกับสำนักวิชา วิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย ในแนวทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม และแนวทางการรายงานผลของโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน THE Impact Ranking เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงาน และภาระงานส่วนบุคคลของคณาจารย์ และยกระดับมาตรฐานการทำงานวิชาการรับใช้สังคมตลอดจนการจัดเตรียม SDG Stories ของแต่ละโครงการที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์

         ทั้งนี้ มีตัวแทนจากสำนักวิชา ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าโครงการ หัวหน้าสถานวิจัยและคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และในปี พ.ศ. 2566 มีคณาจารย์สนใจจัดส่งโครงการวิชาการรับใช้สังคมจากแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนกับศูนย์บริการวิชการจำนวนกว่า 100 โครงการ

จำนวนคนดู: 40