มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในนามของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

          ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ในบทบาท อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดกระบี่)  ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อ่าวนางแลนด์มาร์คไนท์มาร์เก็ต  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  และดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุมหารือยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
          1.กิจกรรม เสวนาแนะนำโครงการภายใต้หน่วยงาน กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของ สป.อว. โดย นางสาวดาวริน สุขเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Science Park) และ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี (Cinic Technology) ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางต่อกระทรวงอว. จาก นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานกรรมการ บริษัทอ่าวนาง แลนด์มาร์ค จำกัด  คุณพรทิพย์ กิตติธรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ นางคันธรส รองรัตนพันธุ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  นางสาวธนิษฐา  ปานนิล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ

          2.การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ อาทิ เช่น น้ำพริกแม่บ้านหัวแหลม  ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมดิน กะลามะพร้าว ช้าวสังข์หยดบ้านเกาะกลาง โกโก้เมืองกระบี่ เครื่องแกงห้วยใต้ มูลไส้เดือนจากมูลแพะ เนื้อแพะแดดเดียว น้ำมันปาล์มแดง เครื่องแกง ปูนิ่ม  ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด กล้วยฉาบ สบู่ DIY เป็นต้น

          สำหรับเป้าหมายของกิจกรรมข้างต้นเพื่อการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มผลผลิตและ ลดต้นทุนการผลิต คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลดการย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางาน  ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในชุมชน เกิดต้นแบบศูนย์เรียนรู้ เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่าย รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100085305892411

 

จำนวนคนดู: 34