ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC (โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023)  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้พัฒนาโครงงานตัวแทนจากภาคใต้ ที่คว้ารางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 1 สาขาวัสดุศาสตร์ และตัวแทนประเทศไทยร่วมการประกวด Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน: โครงงานคาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา, นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด, นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

          รางวัลโรงเรียนสถาบันการศึกษาหน้าใหม่ สำหรับที่ปรึกษาโครงงานซึ่งเป็นที่ปรึกษาในโรงเรียน ที่นำพาผลงานของโรงเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นครั้งแรก
     นายศิริ เอียดตรง โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

          นอกจากรางวัลที่เยาวชนจากภาคใต้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว ภายในกิจกรรมการประกวดได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้พัฒนาโครงงาน โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ร่วมมอบรางวัลภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น โครงงานที่ได้รับรางวัล คือ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโครงงาน: ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา)
ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาวมณีรัตน์ รงศ์ทอง, นางสาววิภาวรรณ โคตะเพชร, นางสาวพัชรี สารรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายชุมพล ชารีแสน, ณัฏฐนนท์ เกิดนุ่ม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

          การจัดการประกวดโครงการ YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยเปิดกว้างรองรับการประกวดสาขาต่างๆ ถึง 9 สาขา มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขันจำนวน 64 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 โครงงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในครั้งนี้ คือ
1.รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สาขาชีววิทยา
2.ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
4.ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อีกครั้ง และขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่น้องๆ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติต่อไป  ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/prysc2023/?fbclid=IwAR2ciWSzxsoUFZM_e5GruffSNQ_duLKeA4wkCgk6uEhvGLwliOTxMYMMFJk

 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
จำนวนคนดู: 101