ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาท อว ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม เรื่อง "การจัดทำกรอบแนวทางและแผนการชับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน อววน.เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ"

          ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาท อว ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม เรื่อง “การจัดทำกรอบแนวทางและแผนการชับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน อววน.เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ” ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ต จังหวัดกระบี่ 
          ในงานดังกล่าวมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือ  ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ. วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมอภิปรายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความสำเร็จการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการท่องเที่ยว  ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
          อีกทั้ง การประชุมจัดทำกรอบแนวทางและแผนการชับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน อววน.เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา มูลนิธิกระบี่ยั่งยืน สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สถาบันการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ

จำนวนคนดู: 15