ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บูรณาการความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานด้วยหลักสูตร High Scope

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ คณะทำงานส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ผดุงกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี นายประวิง ใจห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี นางสาวสุวิชานันท์ สุขสบาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พร้อมคณะคุณครูและผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ดำเนินการประชุมสรุปและสนับสนุนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเมื่อนำหลักสูตร High Scope มาใช้จัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เป็นต้นแบบการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยหลักสูตร High Scope ผ่านสื่อ Walailak Channel ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

            โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3 (ECEEP)  เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 392 ศูนย์ 154 องค์การบริหารส่วนตำบล 27 อำเภอ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals”มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย

            ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและบริบทพื้นที่ การวางแผนการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานด้วยหลักสูตร High Scope และแนวทางการขยายผลองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย สู่ ศพด. อื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

 

จำนวนคนดู: 39