ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายบริการการวิจัยภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2566

          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  ประธานเครือข่ายบริการการวิจัยภาคใต้ตอนบน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี) เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ ZOOM  โดย  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล) เป็นประธานในการประชุม ฯ  ซึ่งในครั้งนี้ ทางด้านฝ่ายเลขานุการ นำโดย  รักษาการแทนผูอำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (นายพันธุ์ศักดิ์ อารุณี) พร้อมด้วยนางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานโครงการรอบปีทึ่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  และนำเสนอวาระเพื่อพิจารณา
           เรื่องที่ 1 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

          เรื่องที่ 2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย พ.ศ. 2566  และเรื่องที่ 3 การจัดทำวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  อันจะเป็นมติแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง  9 เครือข่ายต่อไป

จำนวนคนดู: 51