ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงานโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Thailand Community Data (TCD) รายตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

          คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ลงปฎิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประจำตำบล หรือ Thailand Community Data (TCD) ต่อเนื่องเพิ่มเติม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ตามนโยบาย กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) โดยลงจัดเก็บข้อมูล ในวันที่ 17, 27, 28 กุมภาพันธ์ 2566 และ 1, 2, 3, 9, 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ตำบลหูล่อง ตำบลหัวไทร ตำบลปากแพรก ตำบลบางศาลา ตำบลคลองน้อย ตำบลหัวไทร ตำบลแหลม ตำบลท่าชอม ตำบลบ้านราม ตำบลบางนบ ตำบลเกาะเพชร ตำบลหน้าสตน ตำบลทรายขาว ตำบลควนชะเมา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลเสือหึง ตำบลไสหมาก ตำบลท่าขนาน ตำบลบ้านเนิน ตำบลเขาพระบาท ตำบลเกาะเพชร ตำบลขุนทะเล ตำบลปากพูน ตำบลกำแพงเซา ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าขึ้น ตำบลโมคลาน ตำบลดอนตะโก ตำบลกลาย ตำบลเสาเภา ตำบลเขาน้อย ตำบลฉลอง ตำบลทุ่งใส ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตะพง ตำบลป่าระกำ ตำบลเกาะทวด ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดเก็บข้อมูล TCD จำนวน 10 หมวดหมู่ ได้แก่ 
     (1) เกษตกรในท้องถิ่น
     (2) แหล่งน้ำในท่องถิ่น
     (3) ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
     (4) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     (5) สัตว์ในท้องถิ่น
     (6) พืชในท้องถิ่น
     (7) แหล่งท่องเที่ยว
     (8) ร้านอาหารในท้องถิ่น
     (9) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 
     (10) ที่พัก/โรงแรม 
          ในครั้งนี้   คณะทำงานขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือในการนำเก็บข้อมูล TCD ที่จัดเก็บ ซึ่งจะได้จะนำมาประมวลผล ถ่ายทอด และเป็นประโยชน์ให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อนำไปใช้พัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนต่อไป  สำหรับการปฎิบัติงานครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบาย SDG 1 การขจัดความยากจน และ SDG 2 การขจัดความหิวโหยเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อในการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนฐานรากในอนาคต

 

จำนวนคนดู: 39