ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ผนึกกำลัง รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน บูรณาการโครงการเพื่อยกระดับการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชุมชนสาธิตฯและการใช้สมุนไพรในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาจารย์พิริยา ชนสุต อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และแกนนำ อสม. ลงพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การปลูกและการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในพื้นที่อย่างเหมาะสมให้แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายและยกระดับเป็นครัวเรือนต้นแบบตามแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

               “โครงการสร้างเสริมและสมรรถภาพกลุ่มวัยก่อนสูงอายุและวัยผู้สูงอายุ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 4 ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นการดูแลบริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และจัดทำฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (eHealth) เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ให้บริการทั้งผู้ให้บริการในพื้นที่ระดับ รพ.สต. และแม่ข่าย รวมถึงการส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเน้นให้บริการส่งเสริมและป้องกันโรคแก่กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยบูรณาการร่วมกับ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 2” ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแกนนำสุขภาพชุมชน ส่งเสริมการผลิตและใช้สมุนไพรท้องถิ่นสำหรับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งการร่วมมือของทั้งสองโครงการจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาจารย์พิริยา ชนสุต อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และแกนนำ อสม. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมและป้องกันโรคแก่กลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การบริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน การ Upskill/Reskill แกนนำผู้ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย การฟื้นฟูผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัด นักศึกษา และแกนนํา อสม. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพร การส่งเสริมการผลิตและใช้สมุนไพรท้องถิ่น และการยกระดับเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านสุขภาพตามแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาต่อไป

จำนวนคนดู: 25