ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ช่องทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้บน (เครือข่ายย่อย C2 และ C8 ) ครั้งที่ 1/2566

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี) บทบาท ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (C2) และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (C8) ครั้งที่ 1/2566 ประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ช่องทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้บน (เครือข่ายย่อย C2 และ C8 ) ครั้งที่ 1/2566 ในกรอบประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG และการศึกษานำร่อง 3 ประเด็น: การเกษตรและอาหาร ทรัพยากรและการท่องเที่ยว และวัสดุพลังงานชีวภาพ (ประชุมผ่านระบบออนไลน์แบบ ZOOM)

          โดยในครั้งนี้ มีผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  มหาวิทยาลัยตาปี และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายย่อย C2 และ C8 )

          ทั้งนี้ เพื่อการจัดทำข้อเสนอโครงการของเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและกรอบวงงบประมาณที่กำหนด ในการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวนคนดู: 15