ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทำพัดใบกะพ้อ ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

          เมื่อวันที่ 24 เมษยน 2566  ทีมงานวิจัยโครงการกะพ้อ : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ลงพื้นที่ชุมชนทำพัดใบกะพ้อในพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ต้นกะพ้อของชุมชน และสัมภาษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ต้นกะพ้อของชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านอ้ายเลา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ 
          จากการสัมภาษณ์ นางสงวน แป้นแก้ว  อายุ 84 ปี  ครูภูมิปัญญาการทำพัดใบกะพ้อแห่งบ้านอ้ายเลา  ที่สั่งสมประสบการณ์การสานพัดใบกะพ้อมากว่า 50 ปี  แม้อายุจะเยอะแต่ฝีมือการสานก็ยังสวยงาม ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับลูกหลานสานต่อเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวในเวลาว่างที่ไม่ได้ตัดยางพารา อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งในพื้นที่บริเวณชุมชนดังกล่าวยังมีผู้สานพัดใบกะพ้อจำนวน 20 ครัวเรือน ประกอบด้วยพัดใบกะพ้อแบบสีธรรมชาติและแบบย้อมสี  ซึ่งจัดส่งจำหน่ายทั่วประเทศทั้งลูกค้าปลีกที่นำไปใช้ในครัวเรือน และลูกค้าส่งที่นำไปทำเป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในงานแต่งงาน งานบวช เป็นต้น

          โดยในการดำเนินโครงการนอกจากจะได้จัดทำสื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญการใช้ประโยชน์จากต้นกะพ้อในรูปแบบต่างๆ แล้ว จะได้จัดดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์และเพาะปลูกขยายพันธุ์ต้นกะพ้อเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนในอนาคตต่อไป

จำนวนคนดู: 22