ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนางานวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนต้นน้ำปากพนัง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566  ทีมงานจาก ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด และชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์  เพื่อจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นของชุมชนในการพัฒนาโจทย์วิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านหลังอ้ายหมีและชุมชนบ้านเขาวัง ซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่สำคัญของพื้นที่ต้นน้ำปากพนัง ที่ยังคงมีพรรณพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเฉพาะถิ่นหลากหลายชนิด และชุมชนมีการนำพรรณพืชเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นอาหารและสมุนไพรในชีวิตประจำวัน การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านอาหารและยา และสร้างความตระหนักในคุณค่าของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ชุมชนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ร่วมกันสู่รุ่นลูกหลาน 

จำนวนคนดู: 84