ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Preliminary Research ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG และ Preliminary Research ประเด็นการศึกษานำร่อง 3 ประเด็น)

          เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย จัดกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายย่อย C2 และ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เครือข่ายย่อย C8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เครือข่ายย่อย C2     ฐานราก และ เครือข่ายย่อย C8     รัฐร่วมเอกชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
          นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย     วลัยลักษณ์ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้อตอนบน และผู้แทนผู้บริหารสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 11 แห่ง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา และวิทยาลัยชุมชนระนอง) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน.3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย         

 

          บัดนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองเป็นอันสิ้นสุดแล้ว ทางเครือข่ายจึงขอขอบคุณนักวิจัยสังกัดภาคใต้ตอนบน ทั้ง 12 แห่ง ที่ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไว้ ณ โอกาสนี้

จำนวนคนดู: 18