ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนองพระราชดำริการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ภายใต้การดำเนินงานโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร).
          เวทีประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ได้จัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ 9 ตำบลในเขตอำเภอปากพนัง และ 4 ตำบลในเขตอำเภอหัวไทร ได้แก่ ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา ตำบลป่าระกำ ตำบลเกาะทวด ตำบลบางศาลา ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองกระบือ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตำบลหูล่อง ตำบลบางนบ ตำบลบ้านราม ตำบลแหลม และตำบลเขาพังไกร ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีผู้นำท้องที่และตัวแทนชุมชน เกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานกรมชลประทาน หน่วยงานด้านการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำและผลกระทบต่อพื้นที่เชื่อมโยง การร่วมกันหาทางออกเพื่อลดความขัดแย้งในการใช้น้ำ รวมทั้งตกผลึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เอื้อต่ออาชีพของชุมชน และนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำและสมดุลระบบนิเวศ

จำนวนคนดู: 29