ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกทั้งภาคชุมชนและหน่วยงาน พัฒนาข้อเสนองานวิจัยสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและเสริมสร้างสุขภาวะ โดยสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนการแปรรูปอาหารสู่นวัตกรรมอาหารสุขภาพ เสนอต่อ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
          ทั้งนี้คณาจารย์และทีมงานได้ลงพื้นที่หารือกับชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย และได้จัดเวทีประชุมระดมข้อมูล ค้นหาโจทย์วิจัย และออกแบบกระบวนการรียนรู้และการทำงาน ร่วมกับผู้นำท้องที่และตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านบนเนินและบ้านท้องโกงกาง อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งตำบล และหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านบนเนิน และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ รพ.สต.บ้านบนเนิน ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนคนดู: 8