ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

          เยาวชนคนเก่งจากภาคใต้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนประเทศไทย ภายใต้โครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023”  เตรียมความพร้อมในการประกวด Regeneron ISEF 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 13 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas, Texas USA ในสาขาวัสดุและการออกแบบที่ยั่งยืน (Energy: Sustainable Materials and Design) โดยการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อโครงงาน: คาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากเปลือกต้นกระถินณรงค์
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา, นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด และ นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
          ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันการประกวด Regeneron ISEF 2023 ดังกล่าว น้องๆ ได้รับการแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ นักวิจัยพี่เลี้ยง โดยขอขอบคุณ
          1. การให้คำแนะนำ สนับสนุนวัสดุอุกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ  โดย ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง และทีมงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          2. การให้คำแนะนำ โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และรศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ (YSC Alumni และ JSTP Alumni) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
          3. การร่วมซักซ้อมการนำเสนอ โดยนักวิจัยพี่เลี้ยง จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ สก., ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ศอ., ดร.ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ ศอ.,  ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ศอ., ดร.ไว ประทุมผาย ศช., ดร.ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ สก., ดร.ปิยนันท์ หาฐพิชาญชัย ศช., ดร.ณัฐพล ไร่สงัด ศว., ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์ ศช., ดร.ธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์ ศอ, ดร.ศรณ์ ศุขสาตร ศอ., ดร.สัญชัย คูบูรณ์ ศน., ดร.วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ และคุณเจษฎา จงสุขวรากุล
          สำหรับโครงการ YSC 2023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน 6 ศูนย์ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition: YSC 2022) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมสร้างเยาวชนระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รับดับนานาชาติ 
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอส่งกำลังใจ ส่งแรงเชียร์ให้แก่น้องๆ ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคว้ารางวัลและความภาคภูมิใจกลับประเทศไทยต่อไป

ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา File name:
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา File name:
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา File name:
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา File name:
ร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนคนเก่งโครงการ YSC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งเดียวจากภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา File name:
จำนวนคนดู: 26