ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กองประเมินและติดตามผลและกองประสานงานพื้นที่ภาคใต้ และผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชน ผู้นำท้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานชลประทาน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลคลองน้อย ตำบลเขาพังไกร และตำบลแหลม ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน กปร. ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการ ในวันที่ 10-11 มกราคม 2566 โดยทางทีมงานได้นำคณะตรวจเยี่ยมฯ ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนอาชีพของชุมชนที่นำไปสู่ความยั่งยืน และนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนคนดู: 18