ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินปัสสาวะและภาวะซีด

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินปัสสาวะและภาวะซีด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ รายวิชา MTH 60-439 และ MTH 60-439E ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy Laboratory) ในลักษณะทางกายวิภาคและหน้าที่ของระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิสรีรวิทยา หลักการและวิธีการ เก็บปัสสาวะ การรักษาสภาพของปัสสาวะ หลักการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมี และทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคไต โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคในระบบอื่นของร่างกายผู้รับบริการในพื้นที่ตำบลรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหารวิชาการ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน
          ทั้งนี้  ทางคณะดำเนินงานฯ ได้มีกำหนดการกิจกรรมลงพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินปัสสาวะและภาวะซีด ในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 ดังนี้
          วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลา
          วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
          วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านนากุน ตำบล สระแก้ว อำเภอท่าศาลา

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีดำเนินการในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 12