ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้า 6 รางวัล Grand Awards และ 1 รางวัล Special Awards ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ซึ่งจัดประกวดระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา จัดโดย Society for Science & the Public ซึ่งในปีนี้มีจำนวนนักเรียนกว่า 1,600 คน จาก 63 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน 2 เวที คือ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2023) ภายใต้การสนับสนุนโดย NSM และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition, YSC 2023) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยพันธมิตร 6 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการฯ จัดประกวดโครงงานในสาขาวิชาต่างๆ ทั่วประเทศรวม 9 สาขา ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                    โดยผลการประกวดภายใต้เวทีการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition, YSC 2023) เยาวชนไทยสามารถคว้า 6 รางวัล Grand Awards และ 1 รางวัล Special Awards คือ
     1.โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล $2000 กับ โครงการวิธีการใหม่ในการตรวจสอบการติดเชื้อโรคเพบริน (Pebrine Disease Detection Using Silkworm Phototaxis) โดยมีสมาชิก คือ นายธนวิชญ์ น้ำใจดี, นายพณทรรศน์ ชัยประการ, นางสาวกัญญาริณทร์ ศรีวิชัย และนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     2.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล $2,000 กับ การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่าเลียนแบบโครงสร้างของผลน้อยหน่าเครือ (Kadsura coccinea) (A Novel Seed Delivery System for Effective Reforestation) โดยมีสมาชิก คือนายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน, นายนฤพัฒน์ ยาใจ, นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์ และนายขุนทอง คล้ายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา     

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

      3.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Grand Awards อันดับที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล $1000 กับ โครงงาน “วิธีการยั่งยืนในการควบคุมปัญหาการเป็นศัตรูพืชของหนอนด้วงสาคู” (Approach to Control Red Palm Weevil Pests) นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จากหน่วยงาน : U.S. Agency for International Development (USAID) ในสาขา Agriculture and Food Security ได้รับเงินรางวัล $3000 อีกด้วย โดยมีสมาชิก คือ นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์, นายธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์ และนางสาววนิดา ภู่เอี่ยม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     4.โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 3 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล $1000 กับ โครงงานการศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์โดยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์ (Study of Polygonal Cyclones on Jupiter and Saturn) โดยมีสมาชิก คือ นางสาวจินต์จุฑา ปริปุรณะ, นายปวริศ พานิชกุล, นางสาวอมาดา ภานุมนต์วาที และดร.ปริญญา ศิริมาจันทร์ และนายศรัณย์ นวลจีน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     5.โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ พร้อมเงินรางวัล $500 กับ โครงการ PROSynMOGN: การปรับปรุง Graph Neural Networks สำหรับโมเลกุลเพื่อทำนายการเสริมฤทธิ์ของยาคู่ผสมสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการแสดงออกของโปรตีน โดยมีสมาชิก คือ นายติสรณ์ ณ พัทลุง, นายเมธิน โฆษิตชุติมา, นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย และดร.ธนศานต์ นิลสุ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
     6.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต พร้อมเงินรางวัล $500 กับ โครงงาน ออร่า “ผู้ช่วยป้องกัน ชะลอ และฟื้นฟูข้อเสื่อม” (O-RA: Osteoarthritis Rehabilitation Assistant) นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 1 จากหน่วยงาน : Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society ในสาขา: Life Sciences Discipline ได้รับเงินรางวัล $1,500 อีกด้วย โดยมีสมาชิก คือ นางสาวนภัสชล อินทะพันธุ์, นายแก้วกล้า สร้อยกาบแก้ว, นายกฤตภาส ตระกูลพัว และนายกฤติพงศ์ วชิรางกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเยาวชนไทยคนเก่งทุกคนที่สามารถคว้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้
ขอขอบคุณ ภาพและข่าว :  โดย nstda.or.th และ YSC Thailand Fanpage

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนคนดู: 49