ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.  อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แสนคม  สำนักวิชาการจัดการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและนำเสนอศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ของฝากของที่ระลึก ที่พัก ร้านอาหาร อาทิ พระตำหนักประทับแรม ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์  ปล่องโรงสีไฟ ตลาดน้ำ 100 ปี แหลมตะลุมพุก อาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิตการทำไร่จากบ้านเกาะไชย บ้านขนาบนาก ซึ่งจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ 5 อำเภอ คือ ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร ชะอวด และ อำเภอเมืองบางส่วน โดยให้เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหลัก พระบรมธาตุ และวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) เพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำจากเมืองคุณหมิงมาลงที่สนามบินหาดใหญ่ และเชื่อมต่อการท่องเที่ยวมายังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนกรกฎาคมนี้
          ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร. อัจฉรา  แสนคม  ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนด้วย

จำนวนคนดู: 12