ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 มหาวิทลัยวลัยลักษณ์ โดย คณะทำงานโครงการการเงินและบัญชีเพื่อชุมชน (ผศ. นลินี ทินนาม ผศ.ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา และอาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน) ซึ่งมี ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้การดำเนินโครงการงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ร่วมกับ โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมจัดทำแผนการจัดกิจกรรม ร่วมกับ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายธนากร ธราพรสกุลวงศ์  ณ ห้องประชุมเทศบาลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางด้านการเงิน ด้วยการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเทศบาลตำบลพรหมโลก
          โดยนายธนากร ธราพรสกุลวงศ์ ได้นำคณะไปลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอพรหมคีรี   ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาขุนพนม พรหมคีรี  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจำหน่ายสมุนไพรบำรุงร่างกาย “สมุนไพรหม้านแผลนผสม” และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนจันทร์ศรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางโครงการจะช่วยผลักดันส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

จำนวนคนดู: 59