ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์กิมจิและซอสหมักกิมจิพร้อมใช้ จากวัตถุดิบและพืชผักในท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย สามารถนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

จำนวนคนดู: 25