หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเป้าหมาผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน
           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางศึกษามีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และมีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษกับผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชากภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหัวข้อ ไวยกรณ์เพื่อการสอนและการสื่อสาร และภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน โดย วิทยากรสาขาเอกวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ คือ  อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล และอาจารย์ธัชกฤช มาตยะขันธ์
          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สำหรับการประชุมหารือแนวทางการร่วมจัดบริการวิชาการในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานบริการวิชาการ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตรอบรม ซึ่งถือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดงานบริการวิชาการไปถึงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

จำนวนคนดู: 19