ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อ.ปากพนัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีหุ้นส่วนและแกนนำชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก จัดประชุมทำความเข้าใจโครงการให้กับผู้ร่วมเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน

          หน่วยจัดการสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอปากพนัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบนเนิน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนหมู่ที่ 4 และหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมทำความเข้าใจโครงการให้กับผู้ร่วมเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาวัดสุชาโต โดยนายอำเภอปากพนัง นายกิตติพงษ์ รองเดช มอบหมายให้ นายณรงค์ กาฬวัจนะ ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดการประชุม และหน่วยงานภาคีหุ้นส่วนร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ของชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปปลาและเครื่องแกงปักษ์ใต้
          กิจกรรมการประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เป็นหัวหน้าโครงการ

จำนวนคนดู: 54