ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย โครงการ“การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” จัดประชุมภาคีเครือข่ายกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับอำเภอปากพนัง

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ หน่วยจัดการสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จัดประชุมกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับอำเภอปากพนัง ซึ่งประกอบด้วยแกนนำชุมชนและหน่วยงานอำเภอปากพนัง อาทิ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานเกษตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง และจัดเวทีชุมชนแนวทางการบริหารจัดการอาชีพประมงและแปรรูปอาหารทะเลของชุมชนบ้านท้องโกงกาง ณ บ้านท้องโกงกาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ซึ่งมีกลุ่มชุมชนซึ่งมีทักษะด้านต่าง อาทิ กลุ่มทำเครื่องมือ กลุ่มจับสัตว์น้ำ กลุ่มแปรรูปและการขาย ได้ร่วมกันสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ของอาชีพ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงอาชีพ
          ทั้งนี้ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้หนุนเสริมการทำงานของโครงการ โดย หัวหน้าและทีมหนุนเสริมวิชาการภาคใต้ คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ และคุณประวิทย์ ลัดเลีย ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมข้างต้นและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ
          อนึ่ง โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

จำนวนคนดู: 15