ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองคอนสร้างเม็ดเงินสะพัด

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา เอเย่นท์ทัวร์ Rally trip by Tong นำนักท่องเที่ยวมาเยือนอำเภอท่าศาลา กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพฯ และประเทศออสเตรเลีย แพ็กเกจ 5 วัน 4 คืน (ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2566) เยี่ยมชมและถ่ายภาพ Thasala Graffiti /Street Arts บอกเล่าศิลปะตกแต่งบนผนังอาคาร ผ่านแนวคิด วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสีสันแห่งการท่องเที่ยว หนึ่งในแลนด์มาร์คสุดชิคของจังหวัดนครศรีธรรมราช  นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ
         ทั้งนี้ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของอาจารย์สุนทร บุญแก้ว ได้ให้การต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งถือเป็นโอกาสในการฟื้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ที่มาเกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจัดทำโครงการคืนสีสันให้ท่าศาลาผ่านผลงานศิลปะบนผนังอาคารบ้านเรือน หรือ Thasala Graffiti/Street Arts ในครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2563 และ ในช่วงปลายปี พ.ศ.2565 ภายใต้การประสานงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์บริการวิชาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการ กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่  อัตลักษณ์ท้องถิ่น 1 ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการผสมผสานอัตลักษณ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านผลงานศิลปะ  เพื่อสร้างความน่าสนใจ ความน่าดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้แวะมาชื่นชมผลงานศิลปะในย่านเมืองเก่าและตัวเมืองท่าศาลา เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการกระตุ้นการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการกระจายรายได้ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงแค่ทางผ่านของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่เดินทางไปขนอม สิชล หรือเมืองนครศรีธรรมราช
          เป้าหมายหลักการจัดทำ Graffiti/Street Arts ในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการร่วมพลังคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ผสมผสานการทำงานกับทุกภาคส่วน สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลทางวิชาการตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประเด็นหลักของเป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (SDG 11: Sustainable cities and communities)
          แนวทางการพัฒนาอำเภอท่าศาลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม โดยปัจจุบันอำเภอท่าศาลามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นอีกอำเภอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านที่ตั้งเช่นใกล้สนามบินนครศรีธรรมราช ซึ่งกำลังขยายอาคารผู้โดยสาร รันเวย์ และเปิดให้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศในเร็วๆ นี้   การพัฒนาและขยายตัวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เพิ่มจำนวนนักศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งการที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช    เป็นทางผ่านไปยังอำเภอสิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางขอกราบไหว้สักการะขอพรอย่างต่อเนื่อง ที่มีร้านอาหารทะเล อาหารสำหรับชาวมุสลิม คาเฟ่ ร้านกาแฟ ที่หลากหลายสไตล์ รสชาติสดอร่อยไม่เป็นสองรองใคร อำเภอท่าศาลาจึงเป็นที่เส้นทางที่ถูกหมายปอง ต้องแวะให้ได้ของคนที่ผ่านไปผ่านมา รวมทั้งตั้งใจมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอบโจทย์การเติมสีสันให้ท่าศาลาดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนได้แวะเข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าศาลามากยิ่งขึ้น  ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สามารถช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก   การเดินทาง ศิลปินพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมมากขึ้น  ตลอดทั้งชาวท่าศาลาทุกคน ได้สร้างความภาคภูมิใจและร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้ประทับใจ กลับไปแล้วไปบอกต่อ อยากกลับมาเที่ยวอีกในโอกาสต่อไป
ที่มาจาก Facebook เพจ Thasala80160 และ Facebook เพจ Rally trip by Tong

จำนวนคนดู: 28