ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ “โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30” The 30th Marine Ecology Course

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 “The 30th Marine Ecology  Course” อย่างเป็นทางการ ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
          ภายในกิจกรรมพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย คุณสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับน้องๆ ผู้เข้าอบรมในนามเจ้าภาพร่วมดำเนินงาน โดยมีคุณพรสุรีย์  กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ได้ให้โอวาทในนามของผู้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้
          ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดรายละเอียดของกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมหลัก คือ
          1. การบรรยาย การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 4 – 26 พฤศจิกายน 2566  
          การบรรยาย: มีผู้บรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องจะมาช่วยร่วมอบรม บรรยาย มีการอภิปรายในหัวข้อที่กำหนด มีการค้นคว้าผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน
          การทำหัวข้อสัมมนา: ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา    ประจำกลุ่ม  จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำ โดยฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และมีการนำเสนอตามหัวข้อสัมมนา
          2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ประเมินผลผ่านกิจกรรมข้อ 1 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม
           ทั้งนี้ โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 จัดขึ้นโดยความร่วมร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล การจัดโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 74 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี 52 คน ปริญญาโท 1 คน และนักศึกษาจบใหม่ 5 คน จาก 17 มหาวิทยาลัย คือ  
     1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์                             
     2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
     3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     4.มหาวิทยาลัยนเรศวร   
     5.มหาวิทยาลัยบูรพา     
     6.มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี    
     7.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
     8.มหาวิทยาลัยมหิดล    
     9.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
     10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       
     11.มหาวิทยาลัยรามคำแหง       
     12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       
     13.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
     14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     15.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
     16.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     17.มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 
           ทั้งนี้ กิจกรรมพิธีเปิดในวันนี้ โครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในช่วง Special Talk: หัวข้อ: เทคโนโลยีคู่ควบการตรวจวัดภาคสนามและแบบจำลองเชิงตัวเลข เพื่องานศึกษาทางทะเลและปากแม่น้ำ ได้รับเกียรติบรรยาย โดย ผศ.ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ดำเนินรยการโดบ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และหลังจากกิจกรรมการบรรยายพิเศษ จะเป็นช่วงสำคัญของผู้เข้าอบรมที่จะได้รับฟังการชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ตลอดจนการเจอกับที่ปรึกษากิจกรรมสัมมนาประจำกลุ่มครั้งแรก

จำนวนคนดู: 29