ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ เตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2024

          วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (Young Scientist Competition: YSC 2024) จัดกิจกรรมให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน  จาก 46 โครงงาน จาก 17 โรงเรียนทั่วภาคใต้ประกอบด้วย
1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่                                 จังหวัดกระบี่    
2.โงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา                                 จังหวัดยะลา     
3.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                                                           จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4.โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)               จังหวัดพัทลุง    
5.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย                                                             จังหวัดภูเก็ต     
6.โรงเรียรมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ         จังหวัดสงขลา   
7.โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์                                                           จังหวัดสงขลา   
8.โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
9.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง                จังหวัดตรัง  
10.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช       จังหวัดนครศรีธรรมราช             
11.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล                               จังหวัดสตูล      
12.โรงเรียนสตรีพัทลุง                                                                    จังหวัดพัทลุง   
13.โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง                                                จังหวัดตรัง              
14.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ                                          จังหวัดพัทลุง   
15.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                          จังหวัดปัตตานี  
16.โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       จังหวัดปัตตานี  
17.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย                                                         จังหวัดสงขลา   

 

           ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา หัวหน้าโครงการ YSC ศุนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ประกอบด้วย

          1.กิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ หัวข้อ เพิ่มไอเดียนวัตกรรมจากโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ผลงาน เพื่อความยั่งยืน โดย คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
          2.กิจกรรมอบรมเสริมทักษะความรู้ หัวข้อ: Design Thinking for Innovation Development โดย ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด และ คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะความรู้ และเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงงานสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาโครงงานโดยใช้นวัตกรรมในการช่วยแก้ปัญหา และใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการต่อยอดในอนาคต
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ  ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย

จำนวนคนดู: 17