มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดการประชุมเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดประชุมหาแนวทาง และกำหนดการการจัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะให้กับประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำข้อมูลพื้นฐาน และปัญหาการบริหารจัดการขยะของชุมชนตำบลท่าศาลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในพื้นที่  โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีอาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ
          จากการจัดประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อตอบนโนบายของมหาวิทยาลัย และใช้สำหรับการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยการขับเคลื่อนของประชาชนและผู้นำในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมุ่งเน้นให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีการคัดแยกและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยผ่านวิธีการอบรม สาธิต และปฏิบัติจริง มีการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการจัดการปัญหาขยะปลายทาง โดยการจัดกิจกรรมวางทุ่นดักขยะบริเวณแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง และการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะชายฝั่งให้กับชาวประมง และนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับแนวทางในการลดปริมาณขยะ และเป็นประโยชน์ด้านการสร้างเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 12