ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์


กิจกรรมฝึกอบรมหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมฝึกอบรม  ในหัวข้อ: การเขียนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู) อย่างไรให้ผ่านการรับรอง โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ. และเป็นกรรมการและวิทยากรอบรมครูคูปอง สถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จำนวนคนดู: 59