ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC (โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024)  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้พัฒนาโครงงานตัวแทนจากภาคใต้ ที่คว้ารางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

1.รางวัลที่ 2 สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อโครงงาน: ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และเจลาตินต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟลาวร์กล้วย
ผู้พัฒนา: นางสาววรัญญา พงษ์สุวรรณศิริ, นางสาวยัสมีน อีบุ๊
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายภควรรษ ทองนวลจันทร์

2.รางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ชื่อโครงงาน: การศึกษาลักษณะทางกายภาพของนอนวูฟเวนจากเส้นใยเซลลูโลสของหญ้าขจรจบที่มีต่อความสามารถในการดูดซึมน้ำมัน เพื่อประยุกต์เป็นแผ่นดูดซับคราบน้ำมันในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม
ผู้พัฒนา: นายนฤสรณ์ นุ่นชูผล, นางสาวพวงชมพู เรืองคริ้ง, นางสาวพิมพ์ระพี แร่ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล, นางสาวภาวิณา หะเทศ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

3.รางวัลชมเชยสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ชื่อโครงงาน: การศึกษารูปแบบของลูกเต๋าประหลาด n หน้า สำหรับบางค่า n
ผู้พัฒนา: นางสาวสรัลรัตน์ ปจันทบุตร, นายเตวิช เตชะวิศวกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์, นายรัชนิกร ชลไชยะ”

4.รางวัลชมเชยสาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน: พลศาสตร์การเคลื่อนที่ของใบพัดแมลงปอ
ผู้พัฒนา: นายก้องกิดากร ทองมี  
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

5.รางวัลชมเชยสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน: การปรับโครงสร้างจุลภาคของคาร์บอนรูพรุนจากชีวมวลให้เป็นกราฟีนแบบหลายชั้นสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
ผู้พัฒนา: นางสาวธารธรรม ระฆังทอง, นางสาวปานแก้วตา มิ่งขวัญ, นางสาวปณิตา สุวรรณโน
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางผกากรอง โยธารักษ์, ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

          นอกจากรางวัลที่เยาวชนจากภาคใต้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว ภายในกิจกรรมการประกวดได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้พัฒนาโครงงาน โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ร่วมมอบรางวัลภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น โครงงานที่ได้รับรางวัล คือ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2024 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   สาขาวิศวกรรมศาสตร์   
ชื่อโครงงาน: การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพของสีและความหอม   
ผู้พัฒนา: นางสาววรรณธนา วงค์ศรีชา, นายพัทธนันท์ สุขช่วย 
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ, นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

          การจัดการประกวดโครงการ YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยเปิดกว้างรองรับการประกวดสาขาต่างๆ ถึง 9 สาขา มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขันจำนวน 63 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 โครงงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศในครั้งนี้ คือ
1.สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ: รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม: ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
3.สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ: ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมภายใต้การดำเนินของโครงการ YSC สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality Education) การศึกษาที่เท่าเที่ยม และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อีกครั้ง

จำนวนคนดู: 112