ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์ทุกสำนักวิชาและคณะทำงานของศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการ ระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนบริการวิชาการร่วมกับชุมชนรายรอบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านโครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึง 20 กันยายน 2561 โดยมี 2 กิจกรรม คือ 

     1. กิจกรรม “สำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชน 6 อำเภอชายฝั่งทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อรวบรวมความต้องการและประเด็นความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชนใน 6 อำเภอชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร) 
     2. กิจกรรม “สำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อรวบรวมความต้องการและประเด็นความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตำบลท่าศาลา ตำบลไทยบุรี ตำบลหัวตะพาน และตำบลโมคลาน)
     การจัดทำแผนบริการวิชาการครั้งนี้ ใช้แนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม เป็นกรอบหลักในการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อการสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน
     ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกสำนักวิชาที่ร่วมดำเนินกิจกรรมสำรวจความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว และขอขอบคุณผู้แทนชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างดียิ่ง 

จำนวนคนดู: 6