ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่ง บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และตรวจเยื่ยมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้กำลังใจเกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน

          โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พี่น้องชาวประมง และตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทั้งจากฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน รวม 13 จังหวัด จำนวนกว่า 500 คน ให้การต้อนรับ เข้าร่วมในกิจกรรมและรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้และอาชีพของกลุ่ม อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือทำการประมง การจัดหาวัสดุในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ หรือบ้านปลา ธนาคารปูม้า ธนาคารกุ้งก้ามกราม และอุปกรณ์ในการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ด้วย

           ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วย นายเจริญ โต๊ะอิแต ได้นำชมธนาคารปูม้า เพื่อนำไปฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง และได้นำเสนอวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ตลอดการสาธิตเครื่องมืออุปกรณ์ในการประมงอาชีพ อาทิเช่นการใช้พลังงานโซลาเซลล์ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันของชาวประมงอีกด้วย

          ในโอกาสการลงพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ได้นำงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำประมงที่ยั่งยืน การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง มีความมั่นคงเป็นไปอย่างสมดุลย์ทั้งในแง่รายได้และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญถึงแนวทางการทำประมงที่ยั่งยืน ที่สำคัญคนไทยจะได้บริโภคอาหารทะเลที่มีคุณภาพ ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และได้แสดงความห่วงใยถึงพี่น้องชาวประมงที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย แต่ยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทำการประมงว่า กรมประมงได้จัดทำโครงการ และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้พี่น้องชาวประมงได้นำไปปรับเปลี่ยนอาชีพและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนประมงพื้นบ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งต่อยอดการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพประมง และความมั่นคงด้านทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ลูกหลานต่อไป

จำนวนคนดู: 37