ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาฯ และศูนย์บริการวิชาการ จัดเวทีระดมข้อมูลร่วมกับชุมชนตำบลคลองน้อย ขับเคลื่อนการจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 14.5.5

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์สุธีระ ทองขาว สำนักวิชาพหุภาษาฯ และศูนย์บริการวิชาการ ขับเคลื่อนการจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 14.5.5 ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม “แนวทางการจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” ด้วยกระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับชุมชนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ได้จัดประชุมหารือวางแผนและดำเนินงาน ร่วมกับองค์กรชุมชนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของตำบลคลองน้อยทั้งผู้นำท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่ แกนนำชุมชน 19 หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
          และวันที่ 1 เมษายน 2567 ทางคณะทำงานโครงการฯ ได้จัดเวทีระดมข้อมูลการจัดการทรัพยากรภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการลุ่มน้ำ การถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำของตำบลคลองน้อย ซึ่งในที่ประชุมทั้งผู้นำท้องที่และท้องถิ่น นำโดย นายสมควร สินทอง กำนันตำบลคลองน้อย ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมชนบริหารจัดการน้ำ และนายทวีป เพชรรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ร่วมกันระดมข้อมูลการจัดการทรัพยากรภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการลุ่มน้ำ ถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำของชุมชนตำบลคลองน้อย สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนร่วมกันต่อไป

 

จำนวนคนดู: 19