ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

           วันที่ 5 เมษายน 2567 นำโดย ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ รศ. ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม และผศ. ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric 2024 (โครงการให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โครงการ Education and Research (ED) เพื่อเชื่อมโยง UI GreenMetric และ SDG 13))
          โครงการให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โครงการ Education and Research (ED) เพื่อเชื่อมโยง UI GreenMetric และ SDG 13) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) เพื่อการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง หรือ ณ แหล่งกำเนิด ในชุมชนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกด้านของชุมชน ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนบ้านแหลม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          ซึ่งสอดคล้องแนวทางของ UI GreenMetric ด้าน Education and Research (ED) ข้อ ED4 จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ข้อ ED10 โครงการบริการชุมชนด้านความยั่งยืนทั้งหมดที่จัดโดยและ/หรือเกี่ยวข้องกับนักศึกษา และด้าน Waste (WS) ข้อ WS1 โครงการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และข้อ WS3 การบำบัดขยะอินทรีย์ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อ13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวข้อย่อย 13.3.1 โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จำนวนคนดู: 14