ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพสุกรและการให้บริการตรวจการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในสุกรและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชมผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  นำโดย อาจารย์สัตวแพทย์หญิงรัชฎาพร บริพันธุ์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพสุกรและการให้บริการตรวจการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในสุกรและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชมผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 20 คน ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการดูแลสุขภาพในการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อให้ได้สุกรที่มีคุณภาพ เกษตกรสามารถจัดการการเลี้ยงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง  อาทิ ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสุกร ความสำคัญในการจัดการดูแลสุขภาพสุกรตั้งแต่แรกเกิด การจัดการการเลี้ยง อาทิ โรงเรือน อาหาร น้ำดื่ม คอก  การป้องกันการเกิดโรค การติดเชื้อในสุกร การให้วัคซีน ยาและรักษาโรคที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งทุกขั้นตอนในกระบวนการเลี้ยงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเลี้ยง  ต้นทุน และกำไร ที่เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงตามคุณภาพของแต่ละฟาร์ม   อีกทั้งวิทยากรยังได้ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการเก็บตัวอย่าง อาหาร น้ำ มูล เพื่อการส่งตรวจเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อก่อโรคที่พบในฟาร์ม  โดยวิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารีจะได้บริการตรวจวิเคราะห์ฟรีให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และบริการให้คำปรึกษาคำแนะนำในการดูแลจัดการการเลี้ยงและสุขภาพสุกรขุนให้กับเกษตรกรอีกด้วย เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เชิงวิชาการในการเลี้ยงสุกรของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2 และ SDGs17

จำนวนคนดู: 10