ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนำความเป็นเลิศสู่สากล เพื่อจัดอันดับ THE Impact Ranking ภายใต้ โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลเพื่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ปีที่ 1  ร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2567 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งอาหาร และสัตว์น้ำวัยอ่อนได้มีพื้นที่หลบภัย เป็นการสานต่อการสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นไปยังลูกหลาน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่มองค์กรพี่น้องชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ข้อที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Life Below Water)  โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง  เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร บริษัทห้างร้าน อาจารย์  นักเรียน บุคลากร และนักศึกษามวล. รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกว่าเป็นจำนวนมาก
          ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากกิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าวัยอ่อนลงทะเลแล้วยังมีกิจกรรมเก็บขยะชายหาด กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือร่วมเพื่อเป้าหมายความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” และยังมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่ 1 การจัดการขยะ ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปรุงอาหาร ฐานเรียนรู้ที่ 3 อู่ต่อเรือ และฐานเรียนรู้ที่ 4 โรงเรียนชาวประมงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นความรู้ สร้างจิตสำนึก เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย
          ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 14 Life below water (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ข้อที่ 2 Zero Hunger (ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)  และข้อที่ 17 Partnerships for the Goals (สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย)

 

ภาพโดย นายเพชรภูมิ มณีวรรณ น.ศ.ช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

จำนวนคนดู: 10