ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ภายใต้โครงการการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนนักศึกษารายวิชา THB60-312 (การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว) นำโดย รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ         นำนักศึกษาลงพื้นที่ประเมินศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มธนาคารปูม้าบ้านปากพญา กลุ่มธนาคารปูม้าบ้านปากน้ำปากพูน กลุ่มธนาคารปูม้าบ้านแหลมโฮมสเตย์ และศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายบ้านในถุ้ง โดยทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One day trip วางแผนการเดินทางวันเดียวคือมีการกำหนดสถานที่หลัก แหล่งท่องเที่ยวที่หน้าสนใจในพื้นที่ ระยะเวลา ระยะทาง การเดินทาง กิจกรรม อาหารเมนูอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ในชุมชนชายฝั่งทะเล โดยการนำโปรแกรมการศึกษาหรือกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนด้านการจัดการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว เพื่อนำข้อมูลในส่วนนี้มาใช้ประกอบวิเคราะห์สถานภาพการณ์ของพื้นที่ ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวิถีที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และทำเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
          สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 14 Life below water (อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    และข้อที่ 17 Partnerships for the Goals (สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย)

จำนวนคนดู: 11