ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1

          วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิด และผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารีร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมให้เกียรติ บรรยาย หัวข้อ ทัศนคติทางสัตวแพทย์ ให้แก่น้องๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ วันที่ 20 มกราคม 2562 โครงการค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรการอบรม ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดการสร้างทักษะ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความเข้าใจและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ เรียนรู้ทักษะที่ช่วยส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์ และเพื่อใช้ประกอบกับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากความสามารถและศักยภาพที่อาจแสดงออกมาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้
          สำหรับกิจกรรม ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ได้สัมผัสเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์จริง โดยอาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย
          1.กิจกรรมการบรรยาย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      – การบรรยาย หัวข้อ สัตว์มหัศจรรย์ (exotic pet) และ ถิ่นทีอยู่ โดย อาจารย์ น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์

      – การบรรยาย หัวข้อ สัตว์เล็กพิศวง โดย อาจารย์ น.สพ.อวิรุทธ์ วงค์คำลือ
          2.กิจกรรมสันทนาการ (แนะนำตัว + จัดแบ่งกลุ่ม + กิจกรรมเกมส์วิชาการสัตวแพทย์) โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
          3.กิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

      – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

      – ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

      – โซนหอพักนักศึกษา

      – ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

      – โซนอาคารเรียนรวม อาคารไทยบุรี

      – อาคารสถาปัตยกรรม

      – โซนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      – อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      – โซนอาคารวิชาการ

      – สวนวลัยลักษณ์
          4.กิจกรรม workshop เพื่อประเมินทักษะวิชาชีพ 2 ฐานเรียนรู้ ณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ประกอบด้วย

      – ฐานเรียนรู้ที่ 1: ฐานสัตว์เล็ก   เรียนรู้การเก็บเลือดของสัตว์จากเส้นเลือดจำลองเสมือนจริง  เรียนรู้เทคนิคในการใช้เข็มและไซริงค์ฉีดยา  รวมทั้งการสัมผัสจริงกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในห้องผ่าตัดทางสัตวแพทย์
      – ฐานเรียนรู้ที่ 2: เรียนรู้การซักประวัติในการตรวจโรค   พร้อมดูห้องตรวจโรคทางสัตวแพทย์  รวมถึงการใช้เครื่องx ray จริงเพื่อดูสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายในหุ่นสัตว์จำลอง
          ทั้งนี้ โครงการค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ น.สพ.อวิรุทธ์ วงค์คำลือ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นหัวหน้าโครงการ ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ และร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

จำนวนคนดู: 12