ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8 ผลงานโครงงาน (YSC 2019) เป็นตัวแทนภาคใต้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (Young Scientist Competition 2019 : YSC 2019) ในรอบนำเสนอผลงาน/โครงงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยปีนี้ มีผลงานโครงงานของเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 โครงงาน เพื่อร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.วาสนา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงาน
          การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2019) ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อกระตุ้นสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
          การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 234 โครงงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานละ 3,000 บาท จำนวน 38 โครงงาน 8 สาขา จาก 19 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ซึ่งทุกโครงงานมีระยะเวลาในการพัฒนาโครงงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 
          ทั้งนี้ เยาวชนผู้พัฒนาโครงงานได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและมีผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 13 โครงงาน แบ่งเป็น โครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานละ 9,000 บาท จำนวน 5 โครงงาน และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานละ 9,000 บาท จำนวน 8 โครงงาน 

จำนวนคนดู: 40