ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นำโดย คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินงานโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการ การตรวจวัดมวลกระดูกของส้นเท้า ตรวจวัดความดัน การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต (CardioPulmonary Resuscitation: CPR) และดูแลให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ และผู้ที่มาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก

           สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 26