ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 นำโดย ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินงานโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภายในงานจัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก การตรวจวัดค่า BMI และมวลกระดูก. และประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ และผู้ที่มาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก

          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 16