ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน พื้นที่จังหวัดพัทลุง ภายใต้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการได้รับการคัดเลือก และสนับสนุนงบประมาณโดยผ่านความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ในการจัดอบรมอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน พื้นที่จังหวัดพัทลุง ภายใต้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก จำนวน 1 รุ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจำนวน 100 คน คือ อำเภอเมือง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอบางแก้ว อำเภอกงหรา อำเภอปากพยูน อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย
          1.หัวข้อ เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยากรโดย อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          2.หัวข้อ การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก วิทยากรโดย อาจารย์ละม่อม เอียดคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง และคณะ
          หลักสูตรการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก และการให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างและพัฒนาแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแนวทางในการผลักดันเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพให้เกิดขึ้นจริงได้ ตลอดจนผู้เข้าอบรมสามารถน้อมนำความรู้ที่ได้รับจากศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปปรับใช้สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและมีส่วนผลักดันอย่างดียิ่งในการพัฒนาประเทศ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

จำนวนคนดู: 65