ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 นำโดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินงานโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม SAH SEA RUN 2019 ซึ่งผลการตอบรับในการจัดโครงการครั้งนี้ดีมาก มีประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์มาใช้บริการเป็นจำนวนอย่างหนาแน่น

          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นการรวมสำนักและหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยจัดจะกิจกรรมหมุนเวียนให้บริการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 15