ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอแบบจำลองยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองค์รวม "ต้นไม้แห่งความสุข มวล." (WU Happy Tree) ในงาน Engagement Thailand

          เมื่อวันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบจำลองต้นไม้แห่งความสุข  WU Haapy Tree  ซึ่งจัดโดย Engagement Thailand ร่วมกับสถาบันคลังสมองแห่งชาติ สถานที่จัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้บทเรียนความสำเร็จของวิชาการรับใช้สังคมจากประเทศอังกฤษมาใช้ตามบริบทของประเทศไทย และชุมชนเป้าหมาย

          การประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการที่ดำเนินการโดย Engagement Thailand ภายใต้ประชุมวิชาการชื่อ  Pre-Conference Workshop: interactive discussion “Lesson learned from UK’s National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) and the Implication for Thailand” การนำเสนอครั้งนี้ทำให้แบบจำลอง WU Happy Tree เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนแบบองค์รวมแบบเป็นรูปธรรม ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับชุมชนทางด้าน การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม ไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้แบบจำลอง WU Happy Tree การยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม ได้รับคำชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในทิศทางมหาวิทยาลัย หลักในถิ่น โดยการรับใช้สังคมตามหลักวิชาการ และการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน คณาจารย์ระหว่างสำนักวิชา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนแบบองค์รวม

จำนวนคนดู: 36