ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นำโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินจัดโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี การให้ความรู้ทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาและการตรวจวัดทางการแพทย์กับชุมชน โดยลักษณะของกิจกรรมภายในงาน       

          เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบสอบถาม จากนั้นวัดความดันโลหิต ต่อด้วยการเจาะเลือดคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส เพื่อนำไปตรวจหาสารเคมีในร่างกาย โดยเครื่องปั่นเลือดรอผลประมาณ 5 – 10 นาที จากนั้นนักศึกษานำผลมาอธิบายผลเลือดอยู่ในระดับใด และวิธีการดูแลตนเอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นการรวมสำนักและหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยจัดกิจกรรมให้บริการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 15