ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019 ณ สนามฟุตบอลชายหาดลานปาบึก บ้านในถุ้ง

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model : Smart and smile city) มิติด้านสุขภาพ กับการจัดการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019 ณ สนามฟุตบอลชายหาดลานปาบึก บ้านในถุ้ง หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบูรณาการความร่วมมือกับ อำเภอท่าศาลา อบต.ท่าศาลา  เอกชน และชุมชนบ้านในถุ้ง โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2562 รวม 11 วัน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม

          โอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่หนึ่ง โดยร่วมจัดกับอำเภอท่าศาลา และ อบต.ท่าศาลา เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอท่าศาลาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเป็นมิติหนึ่งของการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามเป้าหมายการดำเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านอาชีพ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยาการและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยมีโมเดล ต้นไม้แห่งความสุข( Happy tree ) เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน โดยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปการนำเอากีฬาฟุตบอลมาส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชน และในพื้นที่อื่นๆ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการป้องกันการใช้เวลาว่างของเยาวชนในทางที่ไม่ควร ตลอดจนทำให้เยาวชนในชุมชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อสุขภาพของเยาวชน และคนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอำเภอท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา สมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา และประชาชนตำบลท่าศาลาและใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คนจากทุกภาคส่วน

          การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดในครั้งที่ 1 นี้ นับเป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งในหลายๆกิจกรรมของโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ที่ได้ดำเนินการแล้วเพื่อส่งเสริมการอยู่ดี    มีสุขของประชาชนในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

จำนวนคนดู: 29